Vad är Sällskapet Vallonättlingar?

Sällskapet Vallonättlingar bildades 1938. Dess syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt lands ekonomiska och kulturella liv och att stödja forskningen på detta område. Sällskapet skall även samla ättlingar till de ursprungligen invandrade vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av resterna av vallonsk kultur och skapa levande kontakt med folk, myndigheter och institutioner i Vallonien.

Medlem kan var och en bli, som har vallonskt påbrå, men även den som vill ekonomiskt eller på annat sätt stödja sällskapets verksamhet är välkommen. Sällskapet har medlemmar i alla delar av vårt land och styrelsen har sitt säte i Stockholm. Antalet medlemmar är för närvarande omkring 1200.

Sällskapet arrangerar olika aktiviteter för medlemmarna. I den årliga planeringen ingår studiebesök och utflykter, huvudsakligen inom landet, föredrag i ämnen inom Sällskapets intresseområde liksom en höstsammankomst i den lättsamma samvarons tecken. Vid ett flertal tillfällen under årens lopp har resor till Belgien, främst den vallonska delen, genomförts. Sällskapet anordnar även släktforskarträffar och publicerar forskningsresultat i Sällskapets medlemsblad, Vallonättlingen, som utkommer med fyra nummer per år och sänds till alla medlemmar. Kostnaden för medlemsbladet ingår i medlemsavgiften.

Sällskapet Vallonättlingar är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Du kan hämta vår informationsfolder som pdf-fil på denna länk (250 kB).
Information folder in English as pdf file (210 kB).

Du kan hämta våra stadgar som pdf-fil på den här länken (80 kB).


Vad innefattar medlemskapet i SVÄ

Som medlem får du:

Medlemskapet innebär:


Hur blir man medlem

Medlemsavgifter är för 2018:

Familjemedlem får ej egna utskick av tidning etc, men har annars samma status (kallas "fm" i formuläret nedan).
Vid inträde efter 1 juli gäller halv avgift för resten av året. Den som ändå betalar full avgift får årets redan utgivna medlemsblad retroaktivt.
Vid betalning av full avgift efter den 1 november, räknar vi med att beloppet avser nästkommande kalenderår, om inget annat anges.

Inbetalning:

Avgiften betalas lämpligen in på vårt Plusgirokonto, 15 73 47 - 6.
Sällskapet Vallonättlingar, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna.

Det går också bra att betala via SWIFT till:
IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,
SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS


Formulär för medlemsanmälan on-line
Namn:
Födelsedatum: Yrke/titel:
Namn, fm:
Födelsedatum, fm: Yrke, fm:
Adress:
Postnr: Ort:
Telefon: Land:
Vallonsläkter?
Kontaktad av:
e-mail adress?
Hemsida/www?

Titta i släktnummerförteckningen


Styrelsen, en kort presentation


Här finns SVÄ numera - i det nya släktforskarcentret i Huvudsta

Sedan februari 2008 finns Sällskapet Vallonättlingar tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund, Genealogiska Föreningen, Föreningen DIS-Öst, Storstockholms Genealogiska Förening, Föreningen för Smedsläktsforskning i ett nytt ”släktforskningens resurscentrum” i Huvudsta.

Vår adress är: Sällskapet Vallonättlingar, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna.

De nya, gemensamma lokalerna ligger nära Huvudsta Centrum. Hit leder både tunnelbana (Blå linje till Huvudsta Centrum) och bussar (linje 113) och dessutom är parkeringsmöjligheterna goda. Lokalerna rymmer även gemensamt referensbibliotek mm och är öppna för medlemmar i medverkande föreningar under kontorstid.

Vår lokal kan hållas tillgänglig genom släktforskarcentret. Se närmare information om detta på släktforskarcentrums information om öppethållande mm. Som medlem är Du välkommen att besöka oss under öppethållandet och ta del av det forskningsmaterial som finns.


|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera